Kaasu ja ydinvoima

EU-taksonomia nyt von der Leyenin käsissä

13.12.2021, kello 21:52

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Scanstockphoto

EU-taksonomia nyt von der Leyenin käsissä

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ottanut ohjakset käsiinsä pian julkaistavan listan kestävien investointien luokittelusta, jonka tiimoilta on viimeksi väitelty siitä, luokitellaanko fossiilinen kaasu ja ydinvoima vihreiksi vai siirtymäkauden toiminnoiksi.

Aiheesta on uutisoinut EURACTIV nojautuen useisiin luotettaviin lähteisiin. Sen mukaan EU päätyy liittämään ydinvoiman ja maakaasun unionin kestävän rahoituksen taksonomiaan, jolla ohjataan sijoittajia investoimaan vihreisiin kohteisiin niin, että yhä enemmän pääomaa saadaan kestävään liiketoimintaan.

Vihreiden tai siirtymäkauden investointien listaa koskeva luettelo on ollut tarkoitus hyväksyttää ns. delegoituna säädöksena, mutta useiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen sekä kaasun ja ydinvoiman asemaan liittyvien väittelyjen vuoksi puheenjohtaja von der Leyen on nyt ottanut tilanteen hoidettavakseen.

- On mahdollista, että delegoitu säädös esitellään kollegiolle (komissaarit) viikolla 50, Euroopan parlamentin vaikutusvaltaista ympäristökomiteaa johtava Pascal Canfin totesi EURACTIV:lle.

Canfinin mukaan asia on nyt Ursulan von der Leyenin käsissä.

Yksi taksonomiasääntelyn arkkitehdeistä, vihreä hollantilaiseuroparlamentaarikko Bas Eickhout vahvisti, että asia on nyt yltänyt korkeimmalle tasolleen komissiossa.

- Tämä delegoitu säädösesitys on nyt komission ”Chefsache” eli puheenjohtajan hyppysissä, mikä on sinänsä johdonmukaista, koska päätös testaa komission Vihreän Diilin luotettavuuden, Eickhout korosti.

Keskiviikkona 8.12. EU sai sovituksi taksonomian sääntökirjan ensimmäisen osan, jossa määritellään ympäristökriteerit uusiutuvalle energialle, merenkululle ja autojen valmistukselle. Säännöstöä sovelletaan heti ensi vuoden alusta lähtien.

Mutta taksonomian poliittisesti arimmista kohdista, joihin ydinvoima ja maakaasu kuuluvat, ei päätöksiä ole vielä saatu aikaiseksi. Von der Leyenin henkilökohtainen puuttuminen asiakirjoihin kertoo siitä kiihkosta, jolla taistelua ydinvoiman ja kaasun luokittelusta käydään.

Euroopan komission pöydälle tulevat lakiesitykset ovat yleensä yhden komissaarin ”käsialaa”, ennen kuin niistä keskustellaan kollegiossa ja ennen kuin puheenjohtaja vahvistaa ne.

- Nyt tilanne on täysin päinvastainen: von der Leyen haluaa itse kabinettinsa kanssa esitellä ehdotuksen kollegiolle, totesi asian tunteva lähde EURACTIV:lle.

Komissiosta ei kuitenkaan ole vahvistettu, onko von der Leyen ottanut asiassa johdon käsiinsä. Komission tiedottaja totesi EURACTIVlle, että todennäköisimmin asian esittelevät kollegiolle rahoituspalveluista vastaava komissaari Mairead McGuinness ja taloudesta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis.

Jakautunut Eurooppa

Euroopan maat ovat aiheen tiimoilta hyvin jakautuneita. Ranskan johdolla 12 maata kannattaa ydinvoiman sisällyttämistä taksonomiaan, kun taas viisi EU-maata on ilmaissut vastustavansa sitä ja Itävalta etunenässä varoittanut olevansa jopa valmis haastamaan päätöksen EU:n tuomioistuimeen.

Keskiset ja itäiset Euroopan maat ajavat lisäksi fossiilisen kaasun sisällyttämistä “siirtymävaiheen” toimintona taksonomiaan perustellen sitä hiilen käytön lopettamisesta johtuvan aukon paikkaamisella.

Kansainvälisten sijoittajien verkosto PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) on kuitenkin neuvonut EU:ta pidättäytyä antamasta näille energiamuodoille – siis ydinvoimalle ja kaasulle – kestävää leimaa.

Kaasulla tehtävän sähkön sisällyttäminen taksonomiaan vaarantaisi vakavasti sen roolin riippumattomana ja tieteellisenä työkaluna Euroopan ilmastotavoitteiden linjassa, PRI varoitti tiedotteessaan.

Ja kun Euroopan komission tutkimuskeskus (JRC) raportoi suotuisasti sen puolesta, että ydinvoima voidaan sisällyttää taksonomiaan, se ei painottanut riittävästi ydinjätteen varastointiin liittyviä riskejä, vakavia tapahtumia ja ydinsäteilyn leviämistä, YK:n ympäristöohjelman rahoitusaloitteesta todettiin.

UNEP suosittelee EU:lle vaihtoehtojen tutkimista, joko kehittämällä energiasiirtymän keskiössä oleville aloille ehdotelmia tai laajentamalla taksonomiaa sellaiseksi, että se tunnistaa välikäden taloudellisia toimintoja ja siirtymävaiheen polkuja kuten kaasuvoimaloita, jotka tuottavat päästöjä alle 270g CO2/kWh:n rajan.

Canfinilta kompromissiesitys

Parlamentin ympäristökomitean puheenjohtaja Pascal Canfin on ehdottanut kompromissia, jonka mukaan kaasu ja ydinvoima sisällytettäisiin taksonomian “siirtymävaiheen” kategoriaan – mutta vain erityisehdoin ja tiukoin tiedonantosäännöin.

- Meillä on oltava erittäin selvä vakuusjärjestelmä, jolla turvataan taksonomian tieteellinen tinkimättömyys, Canfin sanoo.

Canfinin ehdotuksen kulmakivi on sijoittajia koskeva pakollinen tiedonantovelvollisuus, jonka nojalla he voisivat valita, haluavatko kaasua vai ydinvoimaa sijoitussalkkuihinsa.

- Se olisi tavallaan valintajärjestelmä, jossa rahoitusmarkkinatoimija sanoisi: ’kaasu ja/tai ydinvoima saattaa kuulua investointisalkkuuni, eikä se ole ongelma minulle, Canfin selitti ajatuskulkuaan’.

- Eläkesäätiöiden tapaisten sijoittajien olisi sanottava tarkalleen, hyödyntävätkö koko taksonomiaa, taksonomiaa ilman kaasua, taksonomiaa ilman ydinvoimaa vaiko taksonomiaa ilman kumpaakaan – se tarkoittaisi neljää mahdollista kategoriaa. Vetämällä rastin ruutuun voi joustavasti valita, sijoittaako kaasuun vai ydinvoimaan. Se luo tarvittavaa joustavuutta.”

Kaasulle siirtymävaiheen leimaa haettaisiin vain siinä tapauksessa, kun uudet voimalaitokset korvaavat hiiltä sähköntuotannossa ja kun päästöt ovat alle ’haittakynnyksen’. Ja vuoden 2030 jälkeen investointeja uusiin kaasuvoimalaitoksiin ei enää kelpuutettaisi.

Teknologianeutraalius tikannokkaan

Kaikesta huolimatta näyttää vahvasti siltä, että niin kaasu kuin ydinvoimakin sisällytetään kestävien investointien listalle siirtymäkauden käyttövoimina.

- Tarvitsemme lisää uusiutuvia. Ne ovat halvempia, hiilivapaita ja kotikutoisia, von der Leyen kirjoitti twitterissä lokakuisen EU-kokouksen jälkeen, jossa johtajat keskustelivat unionin reaktioista nouseviin energian hintoihin.

- Tarvitsemme myös vakaita energialähteitä, kuten ydinvoimaa ja siirtymävaiheen aikana kaasua. Sen vuoksi etenemme taksonomiaehdotuksemme kanssa, hän lisäsi.

Toissa viikolla energiakomissaari Kadri Simson peräänkuulutti suurempaa vaihdetta ydinvoimainvestointeihin, jotta olemassa olevien voimaloiden elinaikaa voidaan pidentää ja säilyttää nykyiset tuotantotasot vuoteen 2050 saakka.

- Ydinvoiman ympärillä käytävä keskustelu on muuttumassa Euroopassa ilmastohädän takia, minkä vuoksi tarvitaan EU:n energiapaletin nopeaa vähähiilistämistä, Simson sanoi puheessaan Pariisin ydinvoimanäyttelyn (World Nuclear Exhibition) avajaisissa.

Euroopan komissiolle on jo pitkään ollut selvää, että fossiilinen kaasu on tarpeen vain siirtymävaiheen polttoaineena ja että sitä ei voi pitää pitkän ajan energialähteenä.

Sen sijaan jos ydinvoimaa pidetään vain siirtymävaiheen energialähteenä, tuloksena on varma kiistan paikka, jossa kannattajat haluavat asemoida sen kestäväksi, koska se on luonteeltaan vähähiilinen.

- Emme yhdy siihen, että ydinvoimaa pitäisi kohdella eri tavoin kuin uusiutuvia. Tehkäämme selväksi, että ydinvoimalla on erittäin alhaiset päästöt elinkaarensa aikana, minkä on vahvistanut muun muassa hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC, sanoo Jessica Johnson ydinvoimajärjestö Foratomista.

- Sen minkä haluamme tehdä selväksi tässä ja nyt, on teknologianeutraaliusperiaatteen kunnioittaminen, mitä varjellaan taksonomiasääntelyssäkin, Jonhson totesi EURACTIV:lle.

Koska Foratom ei itse voi nostaa laillista haastetta, Johnson varoitti, että alan yhtiöt voivat harkita toimia, jos ulostuleva säädös ei tunnista teknologianeutraaliuden periaatetta ja kohtelisi näin ollen ydinvoimaa kielteisellä tavalla.

Ydinvoima hajotetaan kolmeen kategoriaan

Energiakomissaari Kadri Simsonin mukaan esitys on valmis tulevien viikkojen aikana … ja sitten selviää se, voidaanko ydinvoimatuotanto, jätteiden käsittely ja polttoaineen hankinta luokitella kestäviksi toiminnoiksi sijoittajille.

Simsonin kommentit viittaavat siihen, että tulevassa säädöksessä ydinvoimatoiminta jaetaan kolmeen kategoriaan: polttoaineen hankintaan, energiantuotantoon ja jätteiden käsittelyyn.

Jos mikään näistä kolmesta osa-alueesta ei ole hiili-intensiivinen, radioaktiivisen jätteen hallinta ja mahdollinen ydinonnettomuus jäävät huolenaiheiksi YK:n PRI:lle, jonka mukaan näitä ei ollut tarpeeksi selvitetty JRC:n raportissa.

- Mainittujen riskien toteutuminen voi vahingoittaa pahoin useimpia – ellei kaikkia – ympäristötavoitteita, paitsi ilmaston lämpiämisen hillitsemistä, joka on osa EU:n taksonomiasääntelyä, PRI sanoi tiedotteessaan.

Ydinvoimateollisuus toteaa puolestaan, että ydinvoimalaitosten turvallisuus on tiukasti säänneltyä ja että radioaktiivisen jätteen hallintaan kehitetään pitkänajan ratkaisuja.

- Jätteitä on käsiteltävä oikein ja niihin tarvitaan pitkänajan ratkaisuja. Tällainen pitkänajan varastointi on piakkoin tulossa ratkaistuksi, kun Suomessa sijaitseva Onkalo-niminen syvä geologinen säilytyspaikka otetaan käyttöön vuonna 2025, Johnson sanoi. 

Vielä ei ole päätetty päivämäärää, jona taksonomiaa koskeva säädösesitys julkistetaan, mutta komissio sanoo sen tapahtuvan ennen vuodenvaihdetta. Jotkut odottavat sen tapahtuvan kaasupaketin julkistuksen yhteydessä 14. joulukuuta, kun taas jotkut toiset sanovat sen tulevan ulos 22. joulukuuta.

#energia ja Eurooppa #kaasu #ydinvoima
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja