Blogit

Omakynä Antti Kohopää

Euroopan kirjat ovat sekaisin

14.11.2022, kello 10:22

Saksa kertoi viime viikolla käyttävänsä 200 miljardia valtion rahaa energiakriisin hoitoon. Alle...

Omakynä Marja Rankila

Ilman vesivoimaa energiakriisistä ei selvitä

14.11.2022, kello 10:16

Vesivoiman rooli sähköjärjestelmän näkökulmasta on muuttumassa, mutta sen merkitys ei ole...

Omakynä Petra Pynnönen

Energiasektorin digitalisaatio kiihtyy

27.10.2022, kello 13:43

Energia-alan digitalisaatiossa otettiin uusi askel, kun EU-komissio julkaisi tiedonannon muodossa...

Komissio valmistelee

Työkalupakki energianhintojen hillitsemiseksi

12.10.2021, kello 17:41

Teksti Jukka Kortelainen | Kuva Euroopan parlamentti

Työkalupakki energianhintojen hillitsemiseksi

Euroopan komissio valmistelee “työkalupakkia”, jolla jäsenmaiden hallitukset voivat hillitä suuriksi kivunneita energianhintojen nousuja niin, että ettei samalla vahingoiteta Euroopan yhtenäismarkkinaa.

Näin kertoo EURACTIV, joka oli saanut käsiinsä komission esitysluonnoksen. EU:n johtajat keskustelevat komission esityksestä huippukokouksessaan 21.-22. lokakuuta. Arvelujen mukaan työkalupakin uudistusesityksistä osa toteutunee, mutta tuskinpa kaikki.
 

Suunnattua tukea vähätuloisille kotitalouksille

Nousevien energiakustannusten myötä Espanjan, Ranskan, Italian ja Kreikan hallitukset ovat ilmoittaneet toimenpiteistä, joilla tuetaan vähätuloisia kotitalouksia, jotta nämä kykenisivät maksamaan energialaskunsa.

Komissio pitää tällaista hätäapua kiistattomana, kunhan se on väliaikaista ja kunhan se kohdistetaan todella köyhille. Komission mukaan tällaiset kertakorvaukset ovat yleensä suositeltavia, koska niihin sisältyy kannustimia kotitalouksille vähentää energian kulutustaan.

- EU-maat voivat lisäksi varmistaa, että yhtään kotitaloutta ei irroteta energiaverkosta, unionin energiakomissaari Kadri Simson sanoo.

Sähkölaskujen maksulykkäykset on myös listattu esitysluonnoksen työkalupakkiin helpottamaan matalatuloisten kotitalouksien mahdollisuuksia maksaa energialaskunsa.
 

Väliaikaisesti verottomia sähkölaskuja

Vuodetun dokumentin mukaan verojen osuus sähkölaskuista on EU:ssa keskimäärin 41 prosenttia kotitalouksille ja 30-34 prosenttia teollisuudelle.

Verojen kannon väliaikaiseen lakkauttamiseen, kuten Espanjassa on jo tehty, komissio suhtautuu suopeasti, mutta niin että se tehdään ajallisesti rajoitettuna ja että se suunnataan köyhille kotitalouksille.

- Suorat maksut suurimman energiaköyhyysriskin alla oleville, energiaverojen leikkaukset ja niiden siirtäminen yleisen verotuksen piiriin ovat kaikki toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa hyvin joustavasti EU-lakien puitteissa, komissaari Simson sanoi puheessaan Euroopan parlamentille 6.10.
 

Valtionapuja pienteollisuudelle

Komissio pitää myös suotavana, että hallitusten suoraa tukea suunnataan pienteollisuutta edustaville yrityksille, jotka ovat suhteessa kärsineet eniten energiahintojen noususta.

Simsonin mielestä elinkeinoelämän sekä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tilannetta voidaan helpottaa valtion tuilla, tai solmimalla pitkäaikaisempia sähkönhankintasopimuksia.

Vuodatetun esitysluonnoksen mukaan tällaiset toimet ovat hyväksyttäviä niin pitkään, kun ne eivät vääristä kilpailua eivätkä johda EU:n sisäisen energiamarkkinan pirstoutumiseen.

Hallitusten on myös pidättäydyttävä sekaantumasta unionin päästökauppajärjestelmään (ETS), esitys luonnoksessa todetaan.
 

Markkinavalvontaa ja -toimeenpanoa

Jotta energiamarkkinoiden nousevia suuntauksia voitaisiin arvioida nykyistä paremmin, komissio ehdottaa tarkkailumekanismien vahvistamista, mistä vastaisivat kansalliset kilpailuviranomaiset yhdessä EU:n regulaattoriviranomaisen ACER:n kanssa.

Tarkkaillakseen tilannetta kaikissa 27 jäsenvaltiossa komissio haluaa lisäksi asettaa koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä on seurata energiaköyhyyttä ja haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien asemaa EU:ssa.

- Meidän on varmistettava, että markkinat toimivat reilulla ja läpinäkyvällä tavalla. Kilpailuviranomaisilla ja kansallisilla regulaattoreilla on ACERin kera tehtävänään valvoa markkinoita ja estää kilpailulle epäterveelliset käytännöt, Simson totesi.

Lisäksi hän varoitti, että komissio ei epäröi panna kuriin mahdollisia EU:n kilpailusääntöjen rikkomuksia.
 

Sähkömarkkinauudistus?

Espanjan ja Ranskan painostamina komissio sanoo olevansa valmis tutkimaan sähkömarkkinasääntöjen uudistamista irrottaakseen sähkön hinnan kaasun kustannuksesta.

Vaikka kaasun osuus Euroopan sähköntuotannosta on vain noin viidennes, kaasukäyttöiset voimalaitokset ovat olleet sähkön markkinahinnan määrittäjiä, koska ne voidaan käynnistää lyhyellä varoitusajalla kysyntäpiikkien osuessa kohdalle.

- Mikäli sähkön hinnat ovat korkealla, johtuu se korkeista kaasun hinnoista. Siten meidän on tarkasteltava mahdollisuutta irtautua tästä markkinakytköksestä, sillä onhan meillä paljon edullisempiakin energialähteitä kuten uusiutuvat, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi vieraillessaan Virossa 5. lokakuuta.

Silti komissio vaikuttaa haluttomalta avata uudelleen EU:n sähkömarkkinadirektiivejä, jotka päivitettiin vasta kolme vuotta sitten. Niinpä se ehdottaa mieluummin aloitetta, jonka mukaan rajat ylittävillä siirtoverkoilla syvennettäisiin yhteistyötä vähittäismarkkinoiden suuntaan ja teetettäisiin tutkimus sähkön hinnan muodostumisesta.

- Tabuja ei ole olemassa, mutta meidän ei pidä unohtaa, että EU:n energiajärjestelmä on maailman luotettavin, Simson totesi EU-parlamentaarikoille ja lisäsi, että ei ole olemassa vaihtoehtoista markkinamallia, jolla alennettaisiin hintoja nykytilanteessa.

- Olemme valmiit tuottamaan selvityksen ACER:in kanssa nykyisestä sähkömarkkinamallista ja sen mahdollisuuksista saada aikaiseksi vähemmän kustannuksia aiheuttava ja luotettava siirtymä nettonollaiseen energiajärjestelmään, Simson jatkoi.

EU:n jäsenmaita rohkaistaan lisäksi edistämään kuluttajien oikeuksia ja tarjoamaan mahdollisuutta vaihtaa sähköntoimittajaa nykyistä helpommin. Ja tapauksissa, joissa energiayritys tekee konkurssin, EU-maiden hallitusten tulee viimeisenä keinona määrätä uusi toimittaja.
 

Uusiutuvien ja energiatehokkuuden edistäminen

Uusiutuva sähkö on tällä hetkellä markkinoiden halvinta. Tämä on asia, jota komissio on toistuvasti painottanut sitten energiakriisin alkamisen.

EU-maita kehotetaan sen vuoksi kiihdyttämään lupien myöntämisproseduurejaan uusille tuuli- ja aurinkopuistoille. Ensi vuodeksi odotetaan uutta ”ohjeistusdokumenttia”, jolla autetaan jäsenmaita tunnistamaan alan hyvät käytännöt.

Komissio aikoo myös valmistella aloitteen, jolla tähdätään eurooppalaisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen, mikä omalta osaltaan alentaa myös kiinteistöjen ja asuntojen energialaskuja.
 

Kaasumarkkinauudistus  

Simsonin mukaan komissio aikoo hyödyntää joulukuussa pitkään valmistellun EU:n kaasumarkkinasääntöjen uudistusta käydessään läpi varastointiin ja energiatoimitusten turvallisuuteen liittyviä asioita.

Tulevassa paketissa yritetään saada kuluttajat valitsemaan uusiutuvia ja vähähiilisiä kaasuja fossiilisten kaasujen sijaan, jotta tarjontaa voitaisiin keskittää tuontikaasuista EU-perustaiseen tuotantoon.

Komissio kaavailee lisäksi uutta sääntelyä sellaisiin rajat ylittäviin tuontipaikkoihin, joissa on niukalti varastointimahdollisuuksia. Seuraavien 5 vuoden aikana analysoidaan riskejä ja hankitaan ehdotuksia riskien hallinnasta.

Mutta suuri, Espanjan ehdottama asia on yhteiset kaasunhankinnat, joilla rakennettaisiin varastoja. Tällä asiasta kiinnostuneet valtiot voisivat yhdistää voimavaransa ja luoda strategisia reservejä, joita voitaisiin hätätilanteissa hyödyntää. Osallistuminen hankkeeseen olisi vapaaehtoista ja se suunniteltaisiin niin, ettei se häiritsisi energiamarkkinoiden kilpailua.

Komissaari Simson ilmaisi kuitenkin epäilyksensä ajatusta kohtaan todeten parlamentille, että yhteishankinnoissa monimutkaisuus ja käytännön esteet ovat aina ylittäneet hyödyt.

Rahoituksesta vuodatetussa dokumentissa sanotaan, että komissio esittää täydennetyn ehdotuksen EU vihreän rahoituksen luokitteluksi, jossa keskitytään siirtymäteknologioihin kuten kaasuun, ilman enempiä selityksiä. Komission ehdotus luokittelusta on ollut tekeillä useita kuukausia, mutta on yhä epäselvää, milloin se julkaistaan ja mitä se pitää sisällään. 
 

Päästökauppatulojen käyttäminen

Energian korkeammat hinnat ovat kallistaneet myös hiilidioksidin päästökiintiöiden hintoja. Koska suurin osa päästökauppatuloista päätyy kansallisiin kirstuihin, niillä voidaan komission mukaan tukea suoraan kotitalouksia sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

- Etusijalle on asetettava tällöin sosiaalisten iskujen lieventäminen ja haavoittuvassa asemassa olevien kotitalouksien suojeleminen niin, että energiaköyhyyttä pyritään saamaan aisoihin. Päästökauppatuloilla voidaan puuttua näiden epäkohtien lieventämiseen laajemmin kuin odottaa saattaisi, Simson korosti.

Kuluvan vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana EU-maat ovat saaneet 10,8 miljardin euroa enemmän päästökauppatuloja kuin samana aikana vuonna 2020.

Pitkällä tähtäimellä komissio on esittänyt, että sosiaalinen ilmastorahasto (Social Climate Fund) suojaisi kansalaisia hiilidioksidin nousevilta hinnoilta.

Komissio ei aio kuitenkaan tehdä mitään päästökauppajärjestelmän uudistuksia nykyisen energiakriisin nojalla. EU:n ilmastojohtaja Frans Timmermans totesi lokakuun 1. viikon puolivälissä, että päästökauppajärjestelmän muutoksilla olisi ainoastaan hyvin pientä vaikutusta meneillään olevaan energian "hintarutinaan".

#energia ja Eurooppa #kaasu #sähkön hinta
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja