Miltä energia näyttää puoluekannatuksen perusteella?

Vesivoima yhdistää

28.05.2021, kello 10:41

Teksti Petri Sallinen | Kuva Scanstockphoto

Vesivoima yhdistää

Energiapolitiikan aiheet eivät tuota yksimielisiä vastauksia eri puolueiden kannattajien keskuudessa. Se on kuitenkin varmaa, että sähkönkäyttö kasvaa reippaasti. Tämän allekirjoittavat kaikkien puolueiden kannattajat. Suomalaisten energia-asenteet puolueittain -kysely kartoitti asiaa.

Ilmastopolitiikka ei ole ylätasolla kovin ideologinen politiikan laji. Ilmastonmuutoksen tieteellinen perusta tunnustetaan ja ilmastoskeptikkojen elintila on kaventunut. Ensimmäisen kerran kansalaisten ilmastohuoli näkyi ja kuului laajasti vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Pääministeri Juha Sipilän johdolla kahdeksan eduskuntapuoluetta perussuomalaisia lukuun ottamatta onnistui jopa laatimaan yhteisen ilmastopoliittisen julistuksen. Julistuksen mukaan kaikki puolueet lupaavat harjoittaa sellaista ilmastopolitiikkaa, joka rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousun 1,5 asteeseen.

Puolueet korostavat Pariisin ilmastosopimuksen tehokasta toimeenpanoa. Puolueiden myönteinen suhtautuminen hiilidioksidipäästöjen hinnoitteluun ja EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämiseen lupaavat odottaa politiikkatoimilta markkinaehtoisia otteita. Ne ovat kustannustehokas tapa vähentää päästöjä. Samalla kunnianhimoisen ilmastopolitiikan harjoittaminen tukee suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä.

Entä mitä ajattelevat puolueiden kannattajat — äänestäjät, joiden käyttäytymiseen päättäjien mandaatti perustuu. Suhtautuminen päästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen jakaa selvästi suomalaisten puolueiden kannattajia. Asia on Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajien enemmistölle tärkeysjärjestyksessä selvä ykkönen, mutta vain harva perussuomalaisten kannattajista nostaa päästöt ja ilmastonmuutoksen tärkeimmäksi energiapoliittiseksi asiaksi.

Sosialidemokraattien ja keskustan kannattajista noin kolmannes pitää ilmastonmuutoksen hillitsemistä tärkeimpänä tavoitteena. Kokoomuksen kannattajista näin ajattelee viidennes. Asia käy ilmi Suomalaisten energia-asenteet puolueittain -tutkimuksesta, jossa kartoitettiin viiden suurimman puolueen kannattajien energia-asenteita.

Yksimielisyyttä puolueiden kannattajien keskuudessa ei juuri mikään tutkimuksessa tiedusteltu energia- tai ilmastopoliittinen tavoite paljastanut. Särön kokonaisuuteen aiheuttaa lähes poikkeuksetta perussuomalaisten kannattajat. Muiden puolueiden kannattajien näkemyksissä ei synny yhtä voimakkaita eroja tai suhtautuminen kysymyksiin on vähintään samansuuntaista.

Energian hinta saa huomiota

Kaikista energia-asennekyselyyn vastanneista 29 prosenttia pitää ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja päästöjen vähentämistä tärkeimpänä energiapolitiikan tavoitteena. Toiseksi tärkein tavoite se on 16 prosentin mielestä. Huoli ilmastonmuutoksesta ja päästöjen vähentäminen ovat yhä kansalaisten mielissä ykkösaihe, vaikka se on hitusen menettänyt merkitystään vuotta aikaisemmin tehtyyn kyselyyn verrattuna. Osan huomiosta on saanut kohtuuhintaisen energian merkitys.

Kohtuullinen energian hinta on kyselyn perusteella perussuomalaisten kannattajille selvästi tärkein asia. Puolet puolueen kannattajista nostaa sen tärkeysjärjestyksessä ykköseksi ja 20 prosenttia kakkoseksi. Kaikista kyselyyn vastanneista ykköseksi sen nostaa 26 prosenttia.

SDP:n ja Kokoomuksen kannattajista neljännes pitää kohtuullista energian hintaa tärkeysjärjestyksessä kärkipaikan arvoisena asiana — keskustan kannattajista viidennes. Vähiten kohtuullisen energian hinnan merkitystä korostavat Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat. Vasemmistoliiton kannattajista kymmenen prosenttia arvostaa energian hinnan tärkeysjärjestyksessä kärkipaikalle ja vihreiden kannattajista vain kuusi prosenttia.

Suhtautumiseen vaikuttaa todennäköisesti se, kuinka suuri merkitys energiakustannuksilla on ihmisten elämään. Kaupungeissa energialaskun osuus elinkustannuksista on selvästi pienempi kuin taajamissa tai maaseudulla.

Vesivoima pitää pintansa

Energia-asennetutkimuksissa vesivoima on jo vuosikymmenet ollut suomalaisten kestosuosikki. Tuoreimman kyselyn perusteella kaikista vastanneista 56 prosenttia haluaisi rakentaa vesivoimaa lisää ja 30 prosentin mielestä vesivoimaa on tällä hetkellä sopivasti. Tosin vesivoiman ohitse reilulle karkumatkalle top ranking -listalla kiilaavat aurinkosähkö ja tuulivoima.

SDP:n kannattajien mietteet vesivoimasta vastaavat lähes yksi yhteen kaikkien vastanneiden suhtautumista — samoin Vasemmistoliiton kannattajien aatokset. Perussuomalaisten, keskustan ja vihreiden kannattajat ajattelevat vesivoimasta hitusen positiivisemmin.

Kokoomuksen kannattajat sen sijaan ovat todellisia vesivoimaihmisiä: 92 prosenttia puolueen kannattajista haluaisi lisätä tai pitää vesivoiman määrän nykyisellään. Nihkeimmin vesivoimaan suhtautuvat Vasemmistoliiton kannattajat.

Suhtautuminen vesivoimaan näyttää myös yhdistävän eri puolueiden kannattajia — ja peräti positiivisella tavalla. Tosin sama pätee aurinko- ja tuulivoimaan. Jopa perussuomalaisten kannattajista 78 prosenttia haluaisi tuulivoimaa lisää tai haluaisi pitää sen tason nykyisellään.

 

Lisätäänkö uusiutuvaa energiaa?

Puoluekannatukseen perustuva suhtautuminen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen jakaa mielipiteitä vähemmän. Perussuomalaisten kannattajat ovat kuitenkin poikkeus. Heistä vain kuusi prosenttia nostaa uusiutuvan energian käytön lisäämisen tärkeysjärjestyksessä ykköseksi. Muiden puolueiden kannattajien keskuudessa vaihteluväli on 14 ja 23 prosentin välillä.

Kysyttäessä tärkeintä ja toiseksi tärkeintä energia- ja ilmastopoliittista tavoitetta, uusiutuvan energian käytön lisäämistä kannattavien joukko nousee selvästi. Vihreiden kannattajista näin ajattelee 71 prosenttia, Vasemmistoliiton kannattajista 62 prosenttia, SDP:n kannattajista 46 prosenttia, keskustan kannattajista 40 prosenttia ja Kokoomuksen kannattajista 34 prosenttia. Perussuomalaisia äänestävistä näin ajattelee neljännes.

Uusiutuvan energian käytön lisääminen tarkoittaa yleensä kotimaisten bioenergiamuotojen käytön lisäämistä. Niiden tuottaminen, kuljettaminen ja käyttö työllistävät — etenkin pienemillä paikkakunnilla. Tuulivoimalaitosten lisärakentamistakin se tarkoittaa. Tuulivoimalaitokset saattavat tuottaa mukavasti kiinteistöverotuloja kunnille.

Energiaomavaraisuus jakaa mielipiteitä

Energiaomavaraisuuden kasvattaminen jakaa puolueiden kannattajia. Eniten asiaa korostavat keskustan ja perussuomalaisten kannattajat. Lähes kolmannes keskustan kannattajista nostaisi energiaomavaraisuuden tärkeimmäksi ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteeksi — perussuomalaisten kannattajista näin ajattelee lähes yhtä suuri joukko. Kun mukaan otetaan myös asian toiseksi tärkeimmäksi nostaneet, ajattelee näin jo puolet kummankin puolueen kannattajista.

Kokoomuksen kannattajista 19 prosenttia pitää energiaomavaraisuuden kasvattamista tärkeimpänä tavoitteena, mutta SDP:n kannattajista vain kahdeksan prosenttia. Vasemmistoliiton kannattajista asian kokee tärkeimmäksi kolme prosenttia ja vihreiden kannattajista prosentti.

Toimitusvarmuuden parantaminen tai energiajärjestelmän työllisyysvaikutukset ovat selvästi muita aiheita pienempiä kysymyksiä puolueiden kannattajien keskuudessa.

Turvetta ei tarvita

Mihin suuntaan kaukolämmön tuotantoa pitäisi kehittää. Tätä kyseltiin viiden suurimman puolueen kannattajilta Suomalaisten energia-asenteet puolueittain -tutkimuksessa. Ainakaan turpeella kaukolämpöä ei pitäisi tuottaa. Vain neljä prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista hyväksyisi turpeen käytön.

Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajista kukaan ei kaipaa turvetta. Suurimman kannatuksen turve saa perussuomalaisten kannattajien keskuudessa, joista yhdeksän prosenttia hyväksyy turpeen käytön. Keskustan kannattajista turvekaukolämmön valitsisi viisi prosenttia — kokoomuksen ja SDP:n kannattajista kolme prosenttia.

Aurinkolämpö ja hukkalämmöt ovat kaikkien puolueiden kannattajien kärkikaartissa. Vajaa puolet kaikista vastaajista tykkää niistä. Myönteisimmin niiden käyttöön suhtautuvat vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajat — kriittisimmin keskustan kannattajat, joista kolmannes pitää niistä.

Puun ja bioenergian käyttöä pitää hyvänä neljännes kaikista vastaajista. Perussuomalaisten ja keskustan kannattajien keskuudessa suosio on hieman korkeampaa, mutta kokoomuksen ja SDP:n kannattajien keskuudessa keskiarvoa alhaisempaa.

Pienydinvoiman käyttö kelpaa kaikista vastanneista viidennekselle. Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajista reilu kolmannes kelpuuttaa pienydinvoiman — vihreiden, keskustan ja SDP:n kannattajista näin ajattelee viidennes. Vasemmistoliiton kannattajista 15 prosenttia hyväksyy pienydinvoiman kaukolämmön lähteenä.

 

Mitä tapahtuu sähkönkäytölle?

Se on ainakin varmaa, että sähkönkäyttö kasvaa reippaasti. Tämän on havainnut kaikkien puolueiden kannattajien enemmistö ja tästä ollaan yksimielisiä. Täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä sähkönkäytön kasvun jatkumisesta on perussuomalaisten kannattajista 86 prosenttia ja Vasemmistoliiton kannattajista 75 prosenttia. Muiden puolueiden kannattajat ovat 80 prosentin tuntumassa.

Ilmastonmuutos on todellinen ja äärimmäisen vakava uhka, jonka torjuntaan koko maailman pitäisi osallistua -väittämästä SDP:n ja vihreiden kannattajista täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä on 94 prosenttia. Vasemmistoliiton, Kokoomuksen ja keskustan kannattajista yli 80 prosenttia toteaa saman — perussuomalaisten kannattajista näin ajattelee puolet.

Pitäisikö uusiutuvan energian tuottamista tukea verovaroin? Aika monen mielestä pitäisi. Kaikista kyselyyn vastanneista 69 prosenttia on joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä asiasta. Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajista yli 90 prosenttia on samaa mieltä — keskustan, SDP ja kokoomuksen kannattajista vähintään 70 prosenttia. Perussuomalaisten kannattajista väittämän hyväksyy 46 prosenttia ja niistäkin vain 11 prosenttia on täysin samaa mieltä.

Suomalaisten energia-asenteet puolueittain -kyselyn toteutti IROResearch Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi tuhat suomalaista. Kyselyn vastauksiin voi tarkemmin tutustua täällä.

#energia ja asiakas #tutkimus
Jaa artikkeli:

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakkolliset kentät merkitty *

Kommentit ()

Ei kommentteja